กองดุริยางค์ : ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก   A I R S D M


Airmanship
I  Integrity and Allegiance

Responsibility
Smart Personality

Duties & Discipline

Excellent in Musical  Instruments

 

 

Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ)  

 

การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ ที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงทุกสถานการณ์ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

 

Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) 
 

มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
 

 

Responsibility (ความรับผิดชอบ)

ความรับผิดชอบต่อตนเององค์การ สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง


 

Smart Personality (ลักษณะทหารดี)

มีลักษณะกริยา ท่าทางที่เป็นระเบียบและสง่าผ่าเผย

 

Duties (รู้หน้าที่)

รู้จักหน้าที่ของตนเอง ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่

 

Discipline (มีวินัย)

การที่ทหารจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร

 

Excellent in Musical  Instruments (เชี่ยวชาญการใช้ อุปกรณ์ทางดนตรี)

สามารถใช้และปรนนิบัติบำรุงเครื่องดนตรีประจำกาย และเครื่องดนตรีประจำหน่วยได้เป็นอย่างดี

Page View : 2,040
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP