กองดุริยางค์ : ภารกิจ

ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒)

กองดุริยางค์ทหารอากาศ  มีหน้าที่ ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึกศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ  มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Page View : 2,555
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP