การจัดการความรู้(KM) : กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ดย.ทอ.อย. : บทเพลงและขั้นตอนการปฏิบัติของแผนกโยธวาธิต สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP