การจัดการความรู้(KM) : กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ดย.ทอ.อย. : การจัดวงแสดงดนตรีและขับร้องเพลงประเภทดนตรีลีลาศ