การจัดการความรู้(KM) : กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ ดย.ทอ.อย. : ปี่พาทย์มอญเพลงประจำวัด ทางปากลัด
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP