โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โครงการวิชาชีพของนักเรียนดุริยางค์ชั้นปีที่ 3