การจัดหน่วย : หน่วยที่ 1กองบังคับการ
 
หน่วยที่ 1กองบังคับการ

 

 

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต

ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

 

นาวาอากาศเอก สุราษฎร์ แช่มวงษ์

รอง ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

 

กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

        มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุมปกครอง บังคับบัญชา บริหารงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ฝ่ายจัดดำเนินงาน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

นาวาอากาศโท สำเลา พิศมัย
นายทหารจัดดำเนินงาน บก.ดย.ทอ.อย.

        มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนภารกิจหลักของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ ต่อหน่วยขึ้นตรง ทอ. ให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย            

         ภารกิจ

     ๑. เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ผบ.ดย.ทอ.อย. และ รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

     ๒. ดำเนินงานด้านการติดต่อประสาน นกข.ในการปฏิบัติงานบรรเลงดนตรี

     ๓. ดำเนินงานจัดทำคิวงานและสถิติการบรรเลงของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๔. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และจัดทำบอร์ดข่าวสารของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๕. ดำเนินงานจัดทำและดูแลโครงการต่างๆของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

นาวาอากาศตรี คมเสก คงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายกำลังพลฯ

ฝ่ายการเงิน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

 

 

เรืออากาศตรี ภานุพล ทับหิรัญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

 

 

Page View : 3,712
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP