การจัดหน่วย : หน่วยที่ 1กองบังคับการ
 
หน่วยที่ 1กองบังคับการ

น.อ. ชยกร โชติพิทยานนท์

ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.อ. ธนศรุต ธงไชยธนเกตุ 

รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

        มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล และการเงิน

มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

 

 

ฝ่ายจัดดำเนินงาน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

น.อ.พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล

นจง.ดย.ทอ.อย.

 

 

น.ต.วุฒิชัย ศรีแสง

ผช.นจง.ดย.ทอ.อย.

ทำหน้าที่ นกบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

   ร.อ.ศิรชัช โอวาสิทธิ์

นว.ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.

ทำหน้าที่ จง.ฯ

     

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนภารกิจหลักของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ต่อหน่วยขึ้นตรง ทอ. ให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย            

         ภารกิจ

     ๑. เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ผบ.ดย.ทอ.อย. และ รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

     ๒. ดำเนินงานด้านการติดต่อประสาน นขต.ในการปฏิบัติงานบรรเลงดนตรี

     ๓. ดำเนินงานจัดทำคิวงานและสถิติการบรรเลงของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๔. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และจัดทำบอร์ดข่าวสารของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๕. ดำเนินงานจัดทำและดูแลโครงการต่างๆของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

 

น.ต.หญิง กาญจนา เกิดสุข

นกพ.ดย.ทอ.อย.

 

 

ฝ่ายการเงิน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

ร.อ.ภานุพล ทับหิรัญ

นกง.ดย.ทอ.อย.

 

 

ฝ่ายธุรการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

ร.ท. สมโชค เกิดแก้ว 

นธก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ. สายชล ใจหล่อ

หน.มว.ซคต.ผรก.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ บก.ดย.ทอ.อย.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page View : 11,241
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP