การจัดหน่วย : หน่วยที่ 1กองบังคับการ
 
หน่วยที่ 1กองบังคับการ

 

น.อ. มณเฑียร หมีโชติ

ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.อ. สุราษฎร์ แช่มวงษ์

รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

        มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล และการเงิน

มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

 

 

ฝ่ายจัดดำเนินงาน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

น.ท. สำเลา พิศมัย

น.จง.ดย.ทอ.อย.

        

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุน?? ารกิจหลักของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ต่อหน่วยขึ้นตรง ทอ. ให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย            

         ?? ารกิจ

     ๑. เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ผบ.ดย.ทอ.อย. และ รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

     ๒. ดำเนินงานด้านการติดต่อประสาน นขต.ในการปฏิบัติงานบรรเลงดนตรี

     ๓. ดำเนินงานจัดทำคิวงานและสถิติการบรรเลงของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๔. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และจัดทำบอร์ดข่าวสารของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๕. ดำเนินงานจัดทำและดูแลโครงการต่างๆของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

น.ต. คมเสก คงสว่าง

น.กพ.ดย.ทอ.อย.

 

 

ฝ่ายการเงิน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ร.ต. ?? านุพล ทับหิรัญ

น.กง.ดย.ทอ.อย.

 

ฝ่ายธุรการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ร.ต. เกษม เสมสามารถ

นักดนตรีอาวุโส ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย. ช่วยราชการ ธก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต. สายชล ใจหล่อ

น.ซ่อมเครื่องดุริยางค์ ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์ ผรก.ดย.ทอ.อย.
ช่วยราชการ บก.ดย.ทอ.อย.   

 

 

 

Page View : 5,355
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP