โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564
การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี
หน่วยที่ 2 กองดนตรี

น.อ. สราวุธ สุนันทราภรณ์

หัวหน้ากองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

 

น.ท. พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล

รอง หัวหน้ากองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

          มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การฝึกซ้อม การบรรเลง

จัดทำคำบรรยาย รายการบรรเลง ประวัติบทเพลง รวบรวม ตรวจสอบ เก็บรักษา รายงานการบรรเลง และสถิติการบรรเลง

มีหัวหน้ากองดนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Page View : 5,847
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP