การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี
หน่วยที่ 2 กองดนตรี

น.อ. สราวุธ สุนันทราภรณ์

หก.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.ท. ลิขิต บุญญา

รอง หก.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

น.ต. ฉัตรชัย สุขนิยม

น.การดนตรี กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

          มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การฝึกซ้อม การบรรเลง

จัดทำคำบรรยาย รายการบรรเลง ประวัติบทเพลง รวบรวม ตรวจสอบ เก็บรักษา รายงานการบรรเลง และสถิติการบรรเลง

มีหัวหน้ากองดนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Page View : 8,592
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP