การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.1 แผนกโยธวาทิต
หน่วยที่ 2.1 แผนกโยธวาทิต

 

 

 

 

น.ท. วิศิษฎ์  ภวปัญญากุล

หน.ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ.สินชัย สมพงษ์

นว.ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต.สุรชาติ บริบูรณทรัพย์

ผช.นว.ผยธ.กดต.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต. ปริวรรต ปาลพันธ์

ผช.นว.ผยธ.กดต.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. ศิรชัช โอวาสิทธิ์

ผู้ช่วยนายวง ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.วง๖

 

 

ร.ต. คณาชาบดี เสนาสนิท

ผบ.มว.ดย.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๒๑

 

 

 
 
 

 

 

 ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

มีหน้าที่ 

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฎิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มีหัวหน้าแผนกโยธวาทิต เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

      

ภารกิจ

. จัดวงโยธวาทิตประกอบกับกองเกียรติยศ เพื่อรับ-ส่ง เสด็จและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการ รับ-ส่ง เสด็จ/รับ-ส่ง พระราชอาคันตุกะบุคคลสำคัญ ทั้งในและต่างประเทศ

๒. จัดวงโยธวาทิต และเจ้าหน้าที่สัญญาณแตรในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

๓. จัดวงโยธวาทิตบรรเลงในพระราชพิธี รัฐพิธี งานของกองทัพอากาศ

     งานสำคัญทางศาสนา งานกีฬาและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับการสั่งการหรือร้องขอ

๔. จัดวงโยธวาทิตรูปแบบการนั่งบรรเลง(Concert Band)เพื่อปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ

๕. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

       

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำด้านวงโยธวาทิต ทั้งด้านดนตรีสนาม (Military band)และด้านการนั่งบรรเลง(Concert band) ของกองทัพไทย

มีมาตรฐานการดนตรีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ความเป็นเลิศ

 

 

Page View : 7,337
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP