การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.2 แผนกจุลดุริยางค์
หน่วยที่ 2.2 แผนกจุลดุริยางค์

น.ต. ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุโข

รอง หน.ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

ร.ท. ธงชัย ทองขวัญ

รอง หน.ฝปพ.ผวก.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

ร.ท. หญิง เกษรา พึ่งทองคำ

ผู้ช่วยนายวง ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.หญิง ชยามล แสนเมือง

นายวง ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

มีหน้าที่ 

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกจุลดุริยางค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

ภารกิจ 

แผนกจุลดุริยางค์ทหารอากาศฯ มีหน้าที่จัดวงดนตรีไปบรรเลงในงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิสัยทัศน์ 

แผนกจุลดุริยางค์ฯเป็นวงดนตรีประเภทออร์เคสตราหลัก

ของกองทัพอากาศไทย

มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลให้ได้มาตรฐานสากล

สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพอากาศ และสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

 

Page View : 6,362
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP