การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.2 แผนกจุลดุริยางค์
หน่วยที่ 2.2 แผนกจุลดุริยางค์

 

น.ต. พิรุณ เจ๊ะวงศ์

รอง หน.ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ. ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุโข

นายวง ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. ภานุวัฒน์  วัฒนจินดา

นายวง ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต. ทศพล พลอยประดิษฐ์

จนท.การดนตรีอาวุโส กดต.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต.หญิง สมพร สสิกาญจน์

จนท.วิจัยและพัฒนาอาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผวก.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

มีหน้าที่ 

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกจุลดุริยางค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

ภารกิจ 

แผนกจุลดุริยางค์ทหารอากาศฯ มีหน้าที่จัดวงดนตรีไปบรรเลงในงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิสัยทัศน์ 

แผนกจุลดุริยางค์ฯเป็นวงดนตรีประเภทออร์เคสตราหลัก

ของกองทัพอากาศไทย

มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลให้ได้มาตรฐานสากล

สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพอากาศ และสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

 

Page View : 3,387
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP