การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.3 แผนกหัสดนตรี
หน่วยที่ 2.3 แผนกหัสดนตรี

น.ท. เอกลักษณ์ โพธิ์ทองนาค

หน.ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.ต.ภานุวัฒน์ วัฒนจินดา

รอง หน.ผหด.กดต.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.อ. ยศพัฒน์ เตโช

นายวง ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.พชร พันธุวาณิชย์

นว.ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่ 

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกหัสดนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     

ภารกิจ                                                              

๑. ฝึกซ้อมดนตรี การบรรเลง การขับร้อง และการแสดง

๒. ปรับปรุง แก้ไข การบรรเลง การขับร้อง การแสดงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. จัดวงดนตรีไปบรรเลงในพิธี และรัฐพิธี

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาดนตรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

One of The Beat in Asian

 

Page View : 5,453
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP