การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.3 แผนกหัสดนตรี
หน่วยที่ 2.3 แผนกหัสดนตรี

น.ท. พันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูล

หน.ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. สมาน จันทร์ทอง

นายวง ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

เรืออากาศโท พศพงศ์ นาคำ

รอง หน.มว.เครื่องดุริยางค์ ผรก.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. ธงชัย ทองขวัญ

รอง หน.ฝปพ.ผวก.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่ 

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกหัสดนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     

ภารกิจ                                                              

๑. ฝึกซ้อมดนตรี การบรรเลง การขับร้อง และการแสดง

๒. ปรับปรุง แก้ไข การบรรเลง การขับร้อง การแสดงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓. จัดวงดนตรีไปบรรเลงในพิธี และรัฐพิธี

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาดนตรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

One of The Beat in Asian

 

Page View : 2,743
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP