การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย
หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย

 

น.ท.หญิง นงลักษณ์  อุดรปรีชา

หน.ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย

 

 

ร.อ. ธีรพงศ์ ทองเพิ่ม

นายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท.หญิง สุกัญญา แจ่มอรุณ

ผู้ช่วยนายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย

 

 

ร.ต.หญิง วรรธนพรรณ จ้อยจุฑา

ผู้ช่วยนายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกดนตรีไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

ภารกิจ 

ปฎิบัติหน้าที่การบรรเลงงานพิธี และสถานรื่นเริง รวมทั้งงานประเพณี งานศาสนา

และงานมงคลต่างๆ

 

Page View : 6,997
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP