การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย
หน่วยที่ 2.4 แผนกดนตรีไทย

 

น.ท.หญิง นงลักษณ์  อุดรปรีชา

หน.ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย

 

 

เรืออากาศโทหญิง สุกัญญา แจ่มอรุณ

ผู้ช่วยนายวง ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย

 

 

ผดท.กดต.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าแผนกดนตรีไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

ภารกิจ 

ปฎิบัติหน้าที่การบรรเลงงานพิธี และสถานรื่นเริง รวมทั้งงานประเพณี งานศาสนา

และงานมงคลต่างๆ

 

Page View : 4,155
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP