การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.5 ฝ่ายขับร้องและการแสดง

หน่วยที่ 2.5 ฝ่ายขับร้องและการแสดง

 

ร.อ. สราวุฒิ ผลาชีวะ

รอง หน.ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย.

ทำการแทน หน.ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย. 

 

 

ร.ต.หญิง อนิสา สูงกลาง

น.นักร้อง ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าฝ่ายขับร้อง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

ภารกิจ 

-ฝ่ายขับร้องมีหน้าที่จัดนักร้องไปร่วมบรรเลงในงานสังสรรค์และในงานพิธีการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

-ฝ่ายขับร้องเป็นนักร้องหลักของกองทัพอากาศไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาการขับร้อง สู่มาตรฐานสากล

Page View : 4,651
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP