โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564
การจัดหน่วย : หน่วยที่ 2 กองดนตรี : หน่วยที่ 2.5 ฝ่ายขับร้องและการแสดง

หน่วยที่ 2.5 ฝ่ายขับร้องและการแสดง

 

ร.ท.หญิง เกษรา พึ่งทองคำ

ผู้ช่วยนายวง ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

ร.ต.หญิง อนิสา สูงกลาง

นักร้อง ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย.

 

ร.ต.หญิง พัชรินทร์  อุปนิสากร

นชง.อย.นักร้องอาวุโส

ฝขร.กดต.ดย.ทอ.อย.
 

 

มีหน้าที่

ควบคุม กำกับดูแล ฝึกซ้อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรีตามที่ได้รับมอบ

มี หัวหน้าฝ่ายขับร้อง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

ภารกิจ 

-ฝ่ายขับร้องมีหน้าที่จัดนักร้องไปร่วมบรรเลงในงานสังสรรค์และในงานพิธีการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

-ฝ่ายขับร้องเป็นนักร้องหลักของกองทัพอากาศไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาการขับร้อง สู่มาตรฐานสากล

Page View : 3,030
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP