การจัดหน่วย : หน่วยที่ 3 แผนกวิทยาการ
หน่วยที่ 3 แผนกวิทยาการ

 

น.ท. จิระ สัตตะพันธ์คีรี

หน.ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ. บรรจง  แก้วคำ

รอง หน.ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ. สราวุฒิ ผลาชีวะ
รรก.หน.ฝวพ.ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.อ.วรกฤต อานประยูร

บณร.หสสท.ผวก.ดย.ทอ.อย.
 

 

 

ร.อ. ประทีป นพกิจ

รอง หน.ฝวพ.ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต.หญิง ฐิตารีย์ ผลเจริญพงศ์

นสท.หสสท.ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ต.กษิดิ์เดช ดีเดชา

ผช.นว.ผจด.กดต.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ ผวก.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ผวก.ดย.ทอ.อย. 

มีหน้าที่

ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการดนตรี ประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียงประสาน ปรับปรุง จัดหาตำรา แบบฝึกหัดเพลงบทเพลง

วางแผนการฝึกงานในหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ดุริยางค์

มี หัวหน้าแผนกวิทยาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 

ฝ่ายประพันธ์เพลง

มีหน้าที่

ประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน เก็บรักษาต้นฉบับบทเพลง และบทประพันธ์ต่างๆ

มี หัวหน้าฝ่ายประพันธ์เพลง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มีหน้าที่

วิจัย พัฒนาวิทยาการ และเทคนิคการปฏิบัติด้านดุริยางค์

มี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ดุริยางค์

มี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและโสตทัศนูปกรณ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรมดุริยางค์ 

จัดการองค์ความรู้ สู่การเป็นองค์กรคุณภาพ                

 

พันธกิจ

๑.  บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์

๒.  พัฒนากำลังพล ดย.ให้มีสมรรถนะกำลังพล ทอ.

      สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

๓.  พัฒนา ดย.ทอ.อย.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม   

๔.  เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ความรัก สามัคคี

      และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 

 

ภารกิจ

ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการดนตรี การประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน ปรับปรุง จัดหาตำรา แบบฝึกหัดและบทเพลง วางแผนการฝึกงานในหน้าที่ ดำเนินงานบันทึกเสียง บันทึกภาพ ห้องสมุดและ โสตทัศนูปกรณ์  และงานพิพิธภัณฑ์ดุริยางค์ มีหัวหน้าแผนกวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

เป้าประสงค์

๑.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๒.  เพื่อพัฒนากำลังพล ดย. ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

๓.  เพื่อส่งเสริมกำลังพล ดย.ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

๔.  เพื่อพัฒนาห้องสมุด และโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ

๕.  เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมการผลิตผลงานนวัตกรรม ดย.ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

๖.  เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ดุริยางค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ผลงาน ดย.ให้เป็นรูปธรรม

  

 

Page View : 7,594
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP