โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564
การจัดหน่วย : หน่วยที่ 4 แผนกบริการ
หน่วยที่ 4 แผนกบริการ

 

น.ท. บัญชิต เยียวยา 

หน.ผรก.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 


 

 

 

ร.อ. อิทธิเดช สมบูรณ์ไพศาล

นพด.ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์ ผรก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. อนวัช นนทวงษ์

หน.มว.ขส.ผรก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. พศพงศ์ นาคำ

รอง.หน.มว.เครื่องดุริยางค์

ผรก.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกบริการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

มีหน้าที่ 

ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การขนส่ง การพลาธิการ การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี และบริการอื่นๆ

มี หัวหน้าแผนกบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกบริการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 

ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์

มีหน้าที่

ควบคุม เบิกจ่าย เก็บรักษา พัสดุอุปกรณ์สายพลาธิการ ตลอดจนซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี

มี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

หมวดเครื่องดุริยางค์

มีหน้าที่

เสนอแนะความต้องการ ควบคุม เบิกจ่าย เก็บรักษาเครื่องดนตรี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

มี หัวหน้าหมวดเครื่องดุริยางค์ เป็นผู้บังคับบัณชารับผิดชอบ

 

หมวดช่างโยธา

ม่ีหน้าที่

ควบคุม เบิกจ่ายพัสดุสายช่างโยธา ปรนนิบัติบำรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่

ไฟฟ้า ประปา  การรายงานสถานภาพพัสดุสายช่างโยธา

มี หัวหน้าหมวดช่างโยธา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

หมวดขนส่ง

มีหน้าที่

บริการยานพาหนะ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุสายขนส่ง การซ่อมบำรุงระดับหน่วย และการรายงานสถานภาพ

มี หัวหน้าหมวดขนส่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นบริการที่รวดเร็ว พัฒนาศักภาพบุคลากร

รับผิดชอบและตอบสนองภารกิจกองดุริยางค์ฯให้ก้าวไกล

 

Page View : 4,433
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP