การจัดหน่วย : หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 

 

น.อ. สุราษฎร์ แช่มวงษ์

ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 น.ท. สุกฤษฏิ์ อัญบุตร

รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.ต. จิระ สัตตะพันธ์คีรี

หน.ฝปษ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.อ. ธันวา ทุ่งทอง 

ครูวิชาดนตรี ฝปษ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.หญิง มนทิรา ชาญธนเวทย์

ครูวิชาดนตรี ฝปษ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง จิตศมน ฉัตราคม 

ครูวิชาดนตรี ฝปษ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง ปริตา กาญจนานนท์กุล 

ครูวิชาดนตรี ฝปษ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท. สราวุฒิ ผลาชีวะ

น.ติดตามและประเมินผล สปศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท. ฉัตรชัย สุขนิยม

น.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สปศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท. กัสกร บัวแก้ว

นปค.ฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง ชยามล แสนเมือง

นปค.ฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง วรัญญา อาจน้อย

นักดนตรีอาวุโส ผยธ.กดต.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่ 

ผลิตนักดนตรีให้กับกองทัพอากาศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิผล ตามนโยบายของกองทัพอากาศ

ภารกิจ 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี และตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนดุริยางค์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน (One of The Best Music Schools in ASEAN) 

 

Page View : 6,414
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP