การจัดหน่วย : หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 

 

น.อ. ชยกร โชติพิทยานนท์

ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 น.ท. พิรุณ เจ๊ะวงศ์

รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง จรรยา พิกุลหอม

นอศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.ต. ธันวา ทุ่งทอง 

รอง หน.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.อย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.อ.หญิง มนทิรา ชาญธนเวทย์

รอง หน.ฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.หญิง จิตศมน ฉัตราคม 

ครูวิชาดนตรี ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง รุ่งสิริ แก้ววิเชียร

ครูวิชาดนตรี ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง ปริตา กาญจนานนท์กุล 

ครูวิชาดนตรี ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.อ. ฉัตรชัย สุขนิยม

น.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สปศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท. ธีรศักดิ์ พรรณรายณ์

นฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง สุชาพัทธ์ จ้อยจุฑา

นฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่ 

ผลิตนักดนตรีให้กับกองทัพอากาศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิผล ตามนโยบายของกองทัพอากาศ

ภารกิจ 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี และตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนดุริยางค์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน (One of The Best Music Schools in ASEAN) 

 

Page View : 10,322
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP