การจัดหน่วย : หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 

 

น.อ. ชยกร โชติพิทยานนท์

ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 น.ท. พิรุณ เจ๊ะวงศ์

รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.หญิง จรรยา พิกุลหอม

นอศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.ต. ธันวา ทุ่งทอง 

หน.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.อย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ท.หญิง จิตศมน ฉัตราคม 

รอง หน.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง ปริตา กาญจนานนท์กุล 

คดต.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

ทำหน้าที่ สนง.ประกัน

 

 

 

ร.อ. ธีรศักดิ์ พรรณรายณ์

รอง หน.ฝปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.ปรัชญา โชคชัย

ปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.สุรศักดิ์ เพิ่มเกษม

ปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.แดน บังเมฆ

ปค.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.ชรันต์ ตะมาริด

นธก.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง เมนิสา มโนษร

คดต.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.หญิง วิภาพรณ์ พนัสเพ็ญเจริญ

นตปผ.สปศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

ร.ต.จิรภชช์ อินทรารุณ

คดต.ฝกศ.รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.

มีหน้าที่ 

ผลิตนักดนตรีให้กับกองทัพอากาศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิผล ตามนโยบายของกองทัพอากาศ

ภารกิจ 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี และตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนดุริยางค์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน (One of The Best Music Schools in ASEAN) 

 

Page View : 10,696
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP