ระเบียบหน่วยบัญชาการอากาศโยธินว่าด้วยเงินสวัสดิการกองดุริยางค์ทหารอากาศ
14 Jun 2019 09:25
ระเบียบ อย. ว่าด้วยเงินส่งเสริมโครงการพัฒนาการทางดนตรีของบุคลากร
14 Jun 2019 09:21
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 หมวด 2 ว่าด้วยวินัย มาตรา 5 วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้ ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ กล่าวคำเท็จ ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
17 Oct 2018 09:46
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP