นโยบายผู้บังคับบัญชา
วินัยทหาร 9 ข้อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476

หมวด 2 ว่าด้วยวินัย
มาตรา 5 วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้

  1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
  2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
  3. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
  4. ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
  5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
  6. กล่าวคำเท็จ
  7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
  8. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
  9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

Page View : 108,920
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
ระเบียบหน่วยบัญชาการอากาศโยธินว่าด้วยเงินสวัสดิการกองดุริยางค์ทหารอากาศ
14 Jun 2019 09:25
ระเบียบ อย. ว่าด้วยเงินส่งเสริมโครงการพัฒนาการทางดนตรีของบุคลากร
14 Jun 2019 09:21
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP